صفحه اصلی
شنبه, 28 بهمن 1396
9219

خدمات ما به اولياي محترم

1- تقويت بنيان خانواده و كمك به افزايش سطح توانايي ها و مهارت هاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي متناسب با اقتضائات جامعه اسلامي 2- افزايش نقش اوليا مدرسه به عنوان يكي از نهادها و اركان پيشرفت در ابعاد فرهنگي و اجتماعي 3- جلب مشاركت اوليا به عنوان اركاني موثر و مهم در تعليم و تربيت دانش آموزان

خدمات ما به اولياي محترم

1- تعميق تربيت و آداب اسلامي و تقويت اعتقاد و التزام به ارزش هاي نظام مقدس ج.ا
2- ترويج فرهنگ حيا ، عفاف و حجاب متناسب با قابليت ها و ظرفيت هاي نظام تعليم و تربيت 
3- تنوع بخشي به محيط هاي يادگيري در فرايند تعليم و تربيت 
4- افزايش مشاركت دانش آموزان و مدرسه در رشد و تعالي كشور در عرصه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي و ديني به عنوان نهاد مولد سرمايه انساني و معنوي 
5- ايجاد تناسب سازي فضاهاي تربيتي و آموزشي با ويژگي ها و نيازهاي دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامي و ايراني 
6- تنوع بخشي در ارائه خدمات آموزشي و فرصت هاي تربيتي متناسب با مصالح جامعه ، نيازها و علائق دانش آموزان در راستاي شكوفايي استعدادهاي آنان 
7- توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري ، نظريه پردازي و ايده هاي جديد در دانش آموزان بمنظور تقويت و بارورنمودن اعتقادات و باورها و توانمنديهاي آن ها 
8- جهت گيزي و هدف كلي برنامه هاي درسي بر پايه تعقل ، ايمان ، علم ، عمل و اخلاق مداري 
9- بمنظور دستيابي به مراتبي از حيات طيبه ، آموزش هاي مرتبط با آداب و مهارتهاي زندگي و خانواده جهت آماده كردن فرد براي ورود آگاهانه و مسئولانه به زندگي خانوادگي و اجتماعي