صفحه اصلی
شنبه, 28 بهمن 1396
10170

خدمات ما به معلمان گرامي

1- ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام آموزشي و تربيتي 2- تفسير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي و بارويكرد تعالي بخشي ، پويا و بالندگي لازم 3- استقرار نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت

خدمات ما به معلمان گرامي

1-   ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام آموزشي و تربيتي

2-   تفسير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي و بارويكرد تعالي بخشي ، پويا و بالندگي لازم

3-   استقرار نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت

4-   ارتقاي كيفيت فرايند تعليم  وتربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوريهاي نوين

5-   اصلاح محتوا و ارتقاي جايگاه و افزايش كيفيت و كارايي همكاران در نظام تعليم و تربيت

6-   تامين خدمات و رفاه نيروي انساني در خور منزلت همكاران

7-   بازمهندسي  سياست ها و بازتنظيم اصول حاكم بر برنامه هاي درسي با تاكيد بر آموزش ضمن خدمت و انطباق شايستگي هاي حرفه اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه هاي درسي در نظام تعليم و تربيت

8-   ارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه اي نيروي انساني با تاكيد بر نقش الگويي و جايگاه معلمان