صفحه اصلی
یکشنبه, 13 اسفند 1396
335

برگزاری جلسه تخصصی اهداف سند تحول بنیادین

برگزاری جلسه تخصصی اهداف سند تحول بنیادین با حضور جناب آقای اکبریان رئیس هیئت امنا و معاون هماهنگی آستان

برگزاری جلسه تخصصی اهداف سند تحول بنیادین

جلسه تخصصی  اهداف سند تحول بنیادین با حضور جناب آقای اکبریان رئیس هیئت امنا و معاون هماهنگی آستان، مدیر کل فن آوری آستان جناب آقای مهندس تهرانی، مدیر عامل مجتمع آموزشی حکمت جناب آقای عزیزیان و مدیران و مسئولین اهداف مقاطع